2016-11-28

నా పెరు ఇక్బాల్.


చిన్న అంద్రొఇద్ అప్ప్స్ చెయలి అనుకుంటున్న అది తెలుగు లొ.

మంచి పుస్తకాలు, విదెఒస్ , బ్లొగ్ పొస్త్ అనువదించలి అనుకుంతున్న

I would like to write blog post, article on child labour
Meet child labour, old people, handicapped people
Write their stories.

No comments:

Post a Comment